Nobilla
 • dla rozpoczynających działalność gospodarczą

  – pomoc przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej
  – sporządzanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (w przypadku osób bezrobotnych pragnących założyć własną firmę)
  – pomoc przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
 • dla prowadzących działalność gospodarczą

  Księgowość:

  – prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
  – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  – kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  – prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  – prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia 
  – sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
  – sporządzanie bilansu i rachunku wyników
  – sporządzanie sprawozdań do GUS
  – roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  – sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  – bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności           gospodarczej
  – opracowywanie zasad rachunkowości dla firmy na poziomie rachunkowości           zarządczej oraz we współpracy z zarządem firmy – jej aktualizacja i przeglądy
  – bieżący monitoring rozliczeń, pozwalający na sprawną windykację i prowadzenie     działalności gospodarczej
  – wykonywanie raportów i zestawień zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
  – sporządzanie, dokumentacji finansowej dla banków
  – reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em

  Kadry i płace:

  – przygotowanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy
  – sporzadzenie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z                   uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania
  – prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  – założenie i prowadzenie akt osobowych
  – przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników       (paski)
  – wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  – sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem             Ubezpieczeń Społecznych i z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób             Niepełnosprawnych
  – sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT 11
  – sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
  – stałe informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS
  – przygotowanie i pełna obsluga umów cywilnopracych: zlecenie, o dzieło

  Fundusze unijne:

  – unijne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w projektach EFS, POIG,         POKL
  – kompleksowe rozliczanie i księgowanie dotacji z Funduszy Unijnych
  – przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową oraz refundacyjną
  – doradztwo w zakresie rozliczania dotacji
  – doradztwo podatkowe w zakresie prawidłowego wykazywania dofinansowania
 • dla przechodzących z książki przychodów i rozchodów na księgi handlowe

  – pomoc w zakresie sporządzania spisu inwentarza
  – stworzenie zasad polityki rachunkowości
  – stworzenie planu kont i ustalenie bilansu otwarcia
  – stworzenie instrukcji obiegu dokumentów
  – sporządzanie sprawozdań finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat
 • dla nie prowadzących działalności gospodarczej

  – wypełnienie wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1)
  – rozliczenia klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38)
  – występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach, o uzyskiwanych dochodach (US, ZUS)
  – wypełnianie wniosków kredytowych


About us _ Kontakt © 2011-2017 Nobilla Sp. j.