Dla rozpoczynających działalność gospodarczą

 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (w przypadku osób bezrobotnych pragnących założyć własną).

Dla prowadzących działalność gospodarczą

Księgowość:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT),
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i  osób prawnych,
 • sporządzanie bilansu i rachunku wyników sporządzanie sprawozdań GUS i NBP,
 • bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej,
 • opracowywanie zasad rachunkowości dla firmy na poziomie rachunkowości zarządczej oraz we współpracy z zarządem firmy – jej aktualizacja i przeglądy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • bieżący monitoring rozliczeń, pozwalający na sprawną windykację i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wykonywanie raportów i zestawień zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
 • sporządzanie, dokumentacji finansowej dla banków,
 • reprezentowanie przed urzędem skarbowym i ZUS-em.

 

Kadry i płace:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania,
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z urzędem  skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników (paski),
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • stałe informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS.

Fundusze unijne:

 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w projektach EFS, POIG i RPO,
 • kompleksowe rozliczanie i księgowanie dotacji z Funduszy Unijnych,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
  – doradztwo w zakresie rozliczania dotacji,
  – doradztwo podatkowe w zakresie prawidłowego wykazywania dofinansowania,

Dla przechodzących z książki przychodów i rozchodów na księgi handlowe

 • pomoc w zakresie sporządzania spisu inwentarza,
 • stworzenie zasad polityki rachunkowości,
 • stworzenie planu kont i ustalenie bilansu otwarcia,
 • stworzenie instrukcji obiegu dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat

Dla nie prowadzących działalności gospodarczej

 • wypełnienie wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1),
 • rozliczenia klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38),
 • występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach, o uzyskiwanych dochodach (US, ZUS),
 • wypełnianie wniosków kredytowych.