Dla rozpoczynających działalność gospodarczą

– pomoc przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej,
– sporządzanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (w przypadku osób bezrobotnych pragnących założyć własną).

Dla prowadzących działalność gospodarczą

Księgowość:
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
– kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT),
– roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i  osób prawnych,
– sporządzanie bilansu i rachunku wyników sporządzanie sprawozdań GUS i NBP,
– bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej,
– opracowywanie zasad rachunkowości dla firmy na poziomie rachunkowości zarządczej oraz we współpracy z zarządem firmy – jej aktualizacja i przeglądy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
– bieżący monitoring rozliczeń, pozwalający na sprawną windykację i prowadzenie działalności gospodarczej,
– wykonywanie raportów i zestawień zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
– sporządzanie, dokumentacji finansowej dla banków,
– reprezentowanie przed urzędem skarbowym i ZUS-em.

Kadry i płace:
– naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania,
– sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z urzędem  skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
– przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników (paski),
– wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
– sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
– sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
– stałe informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS.

Fundusze:
– unijne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w projektach EFS, POIG i RPO,
– kompleksowe rozliczanie i księgowanie dotacji z Funduszy Unijnych,
– przygotowywanie wniosków o płatność,
– doradztwo w zakresie rozliczania dotacji,
– doradztwo podatkowe w zakresie prawidłowego wykazywania dofinansowania,

Dla przechodzących z książki przychodów i rozchodów na księgi handlowe

– pomoc w zakresie sporządzania spisu inwentarza,
– stworzenie zasad polityki rachunkowości,
– stworzenie planu kont i ustalenie bilansu otwarcia,
– stworzenie instrukcji obiegu dokumentów,
– sporządzanie sprawozdań finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat

Dla nie prowadzących działalności gospodarczej

– wypełnienie wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1),
– rozliczenia klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38),
– występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach, o uzyskiwanych dochodach (US, ZUS),
– wypełnianie wniosków kredytowych.